นีเวีย-อโชก้า จับมือสร้าง ห้องสมุดดิจิทัล เร่งสร้างทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เด็กด้อยโอกาส

 กองบรรณาธิการ

ในแต่ละปี มีเด็กไทยหลุดจากระบบการศึกษาจำนวนนับแสนคนด้วยสาเหตุความยากจน และยังมีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้จะหลุดออกจากระบบตามมาอีกมากถึง 4.8 ล้านคน จึงนับเป็นความสูญเสียใหญ่ของประเทศ เพราะเด็กๆ เหล่านี้คือ อนาคตของสังคม การจะช่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพต้องใช้ทุนทรัพย์ จึงเป็นเหตุผลให้ ร้อยพลังการศึกษา ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมระดมทุนอย่างต่อเนื่อง

“ร้อยพลังการศึกษา” มีโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 100 แห่งครอบคลุมกว่า 30 จังหวัด

พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุนเยาวชนขาดโอกาสกว่า 37,000 คน

ล่าสุด มีการลงนามความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกอย่างนีเวีย และ ยูเซอริน มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และ ร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อพัฒนาโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาส 11 แห่งในประเทศไทย สร้างห้องสมุดยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและเกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองยิ่งขึ้น สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจ อันส่งผลให้เกิดทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  ให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสเพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป พร้อมตั้งเป้าหมายเพื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างน้อย 8,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2568

นางสาวพัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” นับว่าเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเสริมการดำเนินการของร้อยพลังการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แล้ว โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำงานแบบความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์หลายเท่าทวีคูณแก่เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป

ทั้งนี้ 3 องค์กรจะช่วยกันพัฒนาห้องสมุดทั้งหมด 11 แห่งให้แก่ร.ร.ในชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง โดยนอกจากจะช่วยซ่อมแซมหรือปรับปรุงบรรยากาศของห้องสมุดให้สวยงามแล้ว ยังมีการนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยอย่างสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ, อี-บุ๊ค, คอมพิวเตอร์ และระบบการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดเข้าไปติดตั้ง  เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในการเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ใหม่ในโลกดิจิทัลที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาในปัจจุบัน

นางสาวสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า บริษัท นอกจากจะมีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจในด้านการดูแลสุขภาพผิวที่ดีให้กับผู้คนแล้ว เรายังตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมอีกด้วย   และหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของการศึกษา ที่นับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  รวมถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การมีแหล่งเรียนรู้อย่าง “ห้องสมุด” ที่มีคุณภาพและทันสมัยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่เยาวชนได้มาศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน  ยังเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน  ได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

“นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มส้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการศึกษาในประเทศอย่างจริงจัง  พวกเราล้วนมีอุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ  ด้วยการวางรากฐานทางการศึกษาที่ดี  เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเอง พัฒนาชุมชน และต่อยอดสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไป”  คุณสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวปิดท้าย

นางสาวสินี จักรธรานนท์ ประธานมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทั้งสององค์กรภาคีเพื่อพัฒนาโครงการที่นำแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษามาพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความรับผิดชอบและเป็นกำลังอันเข้มแข็งของสังคมไทยในอนาคต โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ยังมุ่งมั่นที่สร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเด็กหญิงและสตรีเพื่อให้พวกเขามีพลังความสามารถและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

อนึ่ง โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดให้กับเด็กด้อยโอกาส ในระยะแรก จำนวน 11 แห่ง ได้แก่1.ร.ร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย นนทบุรี 2.ร.ร.วัดคอลาด สมุทรปราการ 3.ร.ร.วัดสีล้ง สมุทรปราการ 4. ร.ร.วัดเหนือ ราชบุรี 5. ร.ร.วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา 6. ร.ร.วัดสบกเขียว นครนายก 7. มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 8. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี 9. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กรุงเทพมหานคร 11. สถานแรกรับเด็กชาย บ้านภูมิเวท มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี

#นีเวีย #อโชก้า #ห้องสมุดดิจิทัล #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share