สสธท. เข้ม One Stop Service ตั้งเป้าขยายสมาชิก 3 แสนรายทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ

ดร.มะนู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย (สสธท.) กล่าวว่า อาคารเพชรสะพานบุญ อาคารสํานักงานแห่งใหม่ เป็นส่วน หนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงาน และให้บริการกับสมาชิกในการก้าวสู่ปี ที่ 11 ของสสธท.

อาคารเพชรสะพานบุญ ได้รับการออกแบบด้วยระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายในติดตั้งระบบ Automation ควบคุมอาคาร ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Conference) โดยเฉพาะห้อง One Stop Service เพื่อรองรับการให้บริการกับสมาชิกได้อย่าง ครบวงจร และรวดเร็วขึ้น

ปัจจุบัน สสธท. มีสมาชิกทั้งสิ้น 217,950 ราย โดยภายใต้คําขวัญการดําเนินงาน “สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากร สาธารณสุขไทย และครอบครัว

ในช่วงระยะเวลาตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา สสทธ.ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้ว 5,801 ราย ในวงเงิน 6,189,758,669.55 บาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านการบริหาร และการเงิน ของสสธท.

ดร.มนูกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้แนวคิด WE GO TO SUCCESS BEYOND TOGETHER ในปี 2565 สสธท. ตั้งเป้าขยายสมาชิกเพิ่มเป็น 300,000 ราย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและ มั่นคงให้กับบุคลากรสาธารณสุขไทยทุกระดับทั่วประเทศ

สัมภาษณ์ ดร.มะนู บุญศรีมณีชัย

ถาม – อาคารเพชรสะพานบุญ ซึ่งเป็นอาคารสานักงานแห่งใหม่ มีเทคโนโลยี เพิ่มความสะดวก ในการติดต่อ ให้บริการกับสมาชิกในด้านใดบ้าง

ตอบ – เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงานของ สสธท. อาคารเพชรสะพานบุญ มีการ วางระบบ อาคารอัจฉริยะ Smart Building ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีศักยภาพ ทันสมัย ประกอบไปด้วยระบบ Automation ควบคุมอาคาร และระบบห้องประชุมอัจฉริยะ Smart Conference มีการติดตั้งระบบ Board cast เพื่อกระจายสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องประชุม ได้ทุกชั้น เพื่อรองรับการให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังได้จัดให้มีห้อง One Stop Service ที่สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างครบวงจร

ถาม – ความสําเร็จในการบริหาร และดูแลสมาชิก สสธท. ในปี 2564

ตอบ – สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง ด้วยความ มุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหารสมาคมและความร่วมแรงร่วมใจจากศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ ที่ร่วมกันผลักดัน เสริมสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิก สสธท. สามารถบริหารความเสี่ยงจากปัจจัย ต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์ แก้ไข เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 2 แสนกว่าราย และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์วิชาชีพสาธารณสุขได้รับรู้รับทราบในสวัสดิการ ที่ดีที่สุด เพื่อมอบ ให้กับคนที่เรารักในยามที่เราจากไป แม้ในปี 2564 เกิดโรคระบาด Covid – 19 เรายังคงจับมือ ผ่านวิกฤตนี้ผ่านไปด้วยกัน ต้องขอชื่นชมและขอบคุณศูนย์ประสานงาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ประสานงาน ที่ได้ร่วมมือ ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ และเป็น กาลังหลักที่สําคัญ ในการสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุดของคนวิชาชีพสาธารณสุขไทย โดยปัจจุบันมี สมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 217,950 ราย และจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตไปแล้วจานวน 5,801 ราย เป็นเงิน 6,189,758,669.55 บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น แปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท ห้าสิบห้าสตางค์) ช่วยเยี่ยวยาจิตใจให้กับผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอัน เป็นที่รักยิ่ง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ล้วนมาจากการร่วมกัน ขับเคลื่อนสะพานบุญอันยิ่งใหญ่

“สสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก”

ถาม – เป้าหมายของ สสธท. ในปี 2565 ในการเป็นส่วนหนึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้าน การเงินให้กับบุคลากรสาธารณสุขไทย

ตอบ – ในปี 2565 สสธท. ยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก โดยการสร้าง ความอุ่นใจ แม้ในยามที่สมาชิกจากไป ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ยังมีเงินสงเคราะห์ครอบครัว ที่สามารถก้าวเดินต่อไป มีคุณภาพชีวิตที่ดี และในปี 2565 สสธท. เราจะยังก้าวไปเคียงข้างสมาชิก วิชาชีพสาธารณสุขไทย เพื่อก้าวไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันอย่างมั่นใจ มั่นคง และยั่งยืนกับ สสธท. ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Together หรือ WE GO TO SUCSESS BEYOND TOGETHER

#สสธท. #OneStopService สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share