AIS จับมือ สจล. มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชัน พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Digital University อย่างยั่งยืนสอดรับแนวคิด ESG

กองบรรณาธิการ

เอไอเอส ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Digital University ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ และการบริหารจัดการพลังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยี 5G และดิจิทัลโซลูชัน มาเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจและสนับสนุนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตของประเทศ โดยที่ผ่านมา เอไอเอส ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เอไอเอส ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี 5G, ดิจิทัลแพลตฟอร์มและโซลูชันต่างๆ มาสนับสนุนการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ในการต่อยอดนวัตกรรมและโซลูชันอัจฉริยะ ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

· โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเก็บข้อมูลและประมวลผล ศึกษาความเป็นไปได้ของบริการ Cloud Computing โดยการนำระบบภายในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้บนระบบ AIS Cloud X เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหน่วยงานกลางอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย การเก็บข้อมูลในประเทศ และดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายไทย

· โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต พัฒนาโครงข่ายสำหรับการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริการ AIS Fibre เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมรองรับการเชื่อมต่อการให้บริการ AIS 5G และ  WiFi Seamless ในอนาคต

·  โครงสร้างพื้นฐาน IOT (Internet of Things) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทน เช่น ลานจอดรถอัจฉริยะเพื่อให้บริการคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

2. ด้านการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) โดยการใช้อุปกรณ์ IoT และระบบโครงสร้างด้านไอที เพื่อเชื่อมต่อผ่านโครงข่าย 5G กับทางโรงพยาบาลลาดกระบัง

3. ด้านการการนำโซลูชันมาสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยพร้อมก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และวางแผนการติดตั้งโซลาเซลล์ และสรรค์สร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Green Environment)

รศ.ดร.คมสัน มาลีศรี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า  “สจล. มุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมบนพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีเครือข่ายที่ครบวงจรสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยที่สุด เพื่อตั้งเป้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” หรือ Digital University

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง สจล. ได้นำจุดแข็งด้านต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย (Research) ข้อมูล (Data) วิศวกรรมศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันจากเอไอเอส นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยให้เป็นDigital University ต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม และยืนหนึ่งด้านนวัตกรรมอัจฉริยะที่พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของคนไทย

#AIS #สจล. #DigitalUniversity #แนวคิดESG #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share