ETDA มุ่งทำงานผ่าน 3 โครงการหลัก

กองบรรณาธิการ

ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการคนใหม่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวว่า ทิศทางการบริหารและการทำงานของ ETDA ในปีงบประมาณ 2564 จะมุ่งส่งเสริม การทำงานแบบ Project-based ผ่าน 3 โครงการหลัก คือ

1. การทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในฐานะเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 43 ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง รวมถึงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้น และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะการเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565 ที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ และยังผสานความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายผลักดันการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 5 ด้านประกอบด้วย

·        การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมออนไลน์

·        การส่งเสริมให้เกิดระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นช่องทางให้ประชาชน รัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์จากรัฐและเอกชนได้

·        การพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ เพื่อดูแลความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

·        การสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้พร้อมดูแลเมื่อใช้งานในประเทศ

·        การพัฒนากำลังคน รองรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล โดยต้องมีกฎและกติกา ที่ทำให้เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีมาตรฐาน มีแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่มีลักษณะเป็นเหมือน Soft Law ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำกับโดยการกำกับดูแล หรือ Regulator ของ ETDA จะไม่เน้นที่การควบคุม ด้วยกฎกติกา แต่จะให้ความสำคัญกับการดูแลในลักษณะ Friendly Regulator ที่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่หรือยังไม่เกิดขึ้น      ให้ก้าวไปด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงและต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย

3. โครงการพัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่สนับสนุนการให้บริการของรัฐสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

#ETDA #ชัยชนะมิตรพันธ์ #ผู้อำนวยการคนใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share