พอแล้วดี ก้าวสู่ปีที่ 7 กับการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองบรรณาธิการ

เนื่องด้วยโครงการพอแล้วดี The Creator ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในการพัฒนานักธุรกิจไทยให้เติบโต พัฒนาภายใต้ ความพอดี ทั้งกำไรทางธุรกิจ เกื้อกูลชุมชน เกื้อกูลโลก ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจ สังคม และโลกในอนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในปีนี้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท สมาร์ท คอส จำกัด เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจแบบพอแล้วดีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และพัมนาธุรกิจ สังคม และโลกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นอนเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยเฉพาะในภาวะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่โรคระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนบนโลก

ปีนี้โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 ได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูลทั่วประเทศ และคัดเลือกเพียง 15 แบรนด์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) เป็นระยะเวลารวมประมาณ 3 เดือนเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อบรม และพัฒนาให้เกิด พอแล้วดี The Creator ที่จะเป็นผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยนำทั้งสองศาสตร์มาประสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่สอดประสานกับวิถีชีวิตและแนวคิดของการทำธุรกิจในโลกใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลก พร้อมที่จะเป็นพลังธุรกิจที่จะขับเคลื่อนผลกำไรให้เกิดกับทั้งธุรกิจตน สังคม และ โลก ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนที่จับต้องได้อย่างแท้จริง

ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการพอแล้วดี The Creator เกิดจากแนวคิดที่ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนักธุรกิจที่เกื้อกูลคนอื่นได้ โดยทั่วไปคนชอบคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำไร่ทำนาทำสวน นึกถึงแต่เรื่องการทำเกษตรแต่ความจริงที่พระองค์ท่าน ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงสอนไว้ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกรูปแบบของชีวิตและธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน และในปีนี้ทางโครงการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูลให้ขยายผลออกไปในวงกว้างทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยวางแผนจัด พอแล้วดี สัญจร ขึ้นในเมืองหลักทางธุรกิจใน 4 ภูมิภาคของไทย อาทิ เชียงราย ตรัง สุโขทัย บึงกาฬ หรือ ขอนแก่น และจะจัดภายในเดือน กันยายน – ตุลาคม คาดว่าเริ่มเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฟังการอบรม ระยะเวลา 2 วัน ประมาณต้นเดือนสิงหาคม เปิดรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูล ครั้งละไม่เกิน 25 – 30 แบรนด์ ซึ่งใน 2 วันของการอบรม จะเป็นการเรียนรู้ และ ฝึกปฏิบัติการจริงในเรื่องการสร้างแบรนด์ผ่าน                   แบรนด์ โมเดล และ การเข้าใจถึงหลักการสำคัญในการทำ Business Model Canvas (BMC) จากวิทยากรระดับประเทศ

โครงการ พอแล้วดี The Creator ได้จัดการอบรมมาแล้ว 6 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 120       แบรนด์ อาทิ  ไร่สุขพ่วง จันทรโภชนา  บ้านไร่ไออรุณ  The Yard Hostel  HOM Hostel & Cooking Club Hug Organic  ข้าวธรรมชาติ ข้าวเพลงรัก ภูคราม Yano FolkCharm Kaspy Chew Green ว.ทวีฟาร์ม Dose BWILD ISAN บัวลอยกลมเกลียว madaraidee Greenery เป็นต้นโครงการ พอแล้วดี The Creator ปีที่ 7 ได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท สมาร์ท คอส ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างนักธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และได้รับความร่วมมือ

จากวิทยากรระดับประเทศ มาให้ความรู้ต่อผู้เข้า  ร่วมโครงการทุกคนอ

อำนาจ เรียนสร้อย เจ้าของธุรกิจ แทนคุณฟาร์ม ผู้เข้าร่วมโครงการ พอแล้วดี The Creator รุ่น 7 กล่าวว่า ตนเองคาดหวังที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปเติมเต็มส่วนที่ขาดในการทำการเกษตร เพื่อรองรับการเกษตรที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา และส่งต่อความรู้ให้กับชุมชนในการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

สุธีร์ ปรีชาวุฒิ เจ้าของสุธีร์ ออร์แกนิก ฟาร์ม จ.จันทบุรี พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 กล่าวว่า แนวทางของโครงการพอแล้วดี The Creator คือแนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยศาสตร์พระราชา การเข้าโครงการพอแล้วดี ทำให้เรารู้ว่าเราคือใครสามารถเข้าใจตัวเอง เข้าใจบริบทสังคม และเข้าใจโลก ซึ่งยิ่งทำให้ธุรกิจของเราดำเนินไปแบบชัดเจนมากขึ้น การที่ผู้ประกอบการทุกคนได้มีโอกาสเข้าโครงการ คือการเพิ่มศักยภาพและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน

ชมพู่ กาญจนา ชนาเทพาพร ดีไซเนอร์สาวผู้ก่อตั้ง BWILD ISAN พอแล้วดี The Creator รุ่น 6 กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเคยได้ฟังสัมภาษณ์พี่หนุ่ยแล้ว ทำให้ได้คิดว่าคนตัวเล็กๆก็สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ จากความพยายามและความตั้งใจ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ พอแล้วดี The Creator รุ่น 6 โดยหอบความตั้งใจที่จะเปลี่ยนสิ่งธรรมดาจากอีสานให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ ไม่ว่าจะวัสดุ คน วิถีชีวิต หรือสิ่งธรรมดาบ้านๆในสายตาคนอื่น เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้มีคุณค่า ด้วยการใช้ทักษะงานฝีมือ ภูมิปัญญา ความสามารถที่แตกต่างกันของทีมงาน และการร่วมมือร่วมใจของคนต่างวัยในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการทำธุรกิจที่ไม่มุ่งหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังที่จะพัฒนาชุมชน สังคม และคนรอบตัวควบคู่กันไป

#พอแล้วดีก้าวสู่ปีที่7 #พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ #แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #TheCreator #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share