ไอแบงก์ พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกหนี้ที่กระทบจากการต้องปิดกิจการ

กองบรรณาธิการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งในพื้นที่ควบคุมฯและนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ โดยการออกมาตรการพักชำระค่างวด (เงินต้นและกำไร) นาน 2 เดือน สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภค  เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนสิงหาคม และ กันยายน  2564 

การพักชำระค่างวดนาน 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2564 นั้น จะไม่เป็นการขยายระยะเวลาของสัญญา แต่ให้นำไปชำระในงวดสุดท้ายตามสัญญาเดิม พร้อมยกเว้นเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นระหว่างการพักชำระหนี้ ซึ่งคุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการ ต้องเป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs หรือลูกหนี้ธุรกิจรายย่อย  MSMEs  ที่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือ ลูกหนี้สินเชื่ออุปโภคบริโภค ที่เป็นลูกจ้าง/พนักงาน  ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ และต้องไม่มีสถานะเป็น NPF  ณ วันที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการอื่นที่ธนาคารประกาศใช้ในปัจจุบัน เช่น มาตการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3  หรือมาตรการ Debt Consolidate

การให้ความช่วยเหลือตามมาตรการข้างต้น ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พนักงานการตลาดสินเชื่อ (RM) หรือผ่านสาขาธนาคาร  สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภค สามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์  covidretail@ibank.co.th ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ibank Call Center 1302

 #ไอแบงก์ #พักชำระหนี้ #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share