โรงพยาบาลข้อดีมีสุข เปิดบริการครบวงจร ด้านกระดูกและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งแรกของไทย

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาล Kdms ข้อดีมีสุข โรงพยาบาลกระดูกและข้อแห่งแรกของเมืองไทยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ รวมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มศัลยแพทย์กระดูก และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ผนึกกำลังวางแผนรักษาแบบองค์รวม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์การรักษาบริการที่ดีที่สุดให้ผู้ป่วย ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไข้ให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ ชูกลยุทธ์สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น จากโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งเรื่องบริการและความแข็งแกร่งของทีมแพทย์ ตั้งเป้าหมายเป็นนอันดับหนึ่งในการสร้างประสบการณ์และผลการรักษาคนไข้โรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อของไทย เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบน โดยปีแรกคาดมีรายได้ 100 ล้านบาท มองคุ้มทุนภายในเวลาสองปีหลังการเปิดให้บริการ   

ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานเป็นเวลานาน ในสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์การทำงานไม่เหมาะสม ทำให้เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เพิ่มขึ้น ซึ่งการรักษาคนไข้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะต้องเป็นแบบองค์รวม นำมาสู่การรวมตัวกันของกลุ่มศัลยแพทย์กระดูก และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีแนวคิดว่า การรักษาคนไข้ด้านกระดูกและข้อให้ดีขึ้นไปกว่ามาตรฐานที่มีอยู่นั้น จะต้องมีโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เฉพาะเจาะจงในทุกเรื่องกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ก่อตั้ง “โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข” (kdms hospital) โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อแห่งแรกของเมืองไทย โดยนำเวชศาสตร์ของออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาประกอบกัน เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษที่มีประสิทธิภาพจากการร่วมมือกันวางแผนการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัย การผ่าตัด กายภาพบำบัด และการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังผ่าตัด เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไข้ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ

นายธนพล หวังธีระประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด (kdms hospital) เปิดเผยว่า เทรนด์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and wellness) เป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และโรงพยาบาลเฉพาะทางก็เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะคนไข้ต้องการทางเลือกในการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่พบเมื่อคนมีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคนในสังคมเมืองก็เป้นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrom) รวมถึงอาการปวดจาการอักเสบของเนื้อเยื่อและเอ็น (Tendinitis) เพิ่มขึ้น จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของโรงพยาบาลกระดูกและข้อ เนื่องจากในเมืองไทยยังไม่มีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านนี้ แตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้ออยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ มองว่าปัจจุบันคนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ง่าย เพื่อให้เข้าถึงบริการ หรือการรักษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความต้องการมากขึ้น

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในอาคารและเครื่องมือแพทย์ 320 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 30 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ “Strengthen Possibilites สร้างพลังให้ทุกการเคลื่อนไหว” เพราะไม่ได้ต้องการแค่รักษาให้หาย แต่อยากให้คนไข้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้ดังใจต้องการ โดยวางเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งในการสร้างประสบการณ์และผลการรักษาคนไข้โรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อของประเทศไทย ซึ่งแผนธุรกิจในระยะสั้น จะทำให้การรักษา ระบบต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความต้องการของคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ ส่วนระยะกลาง เตรียมต่อยอดใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการให้บริการให้มากที่สุด และระยะยาว วางแผนที่จะพิจารณาขยายสาขาไปในพื้นที่ที่มีความต้องการ ให้มีความสอดคล้องไปกับการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร

 “กลยุทธ์ของโรงพยาบาลฯ คือการสร้างความแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปที่มีบริการรักษากระดูกและข้ออย่างชัดเจน โดยนำเอาประสบการณ์และปัญหาในการรักษาจากทั้งผู้ป่วย แพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการบริการมาปรับให้ตอบโจทย์ในการรักษา เพื่อส่งมอบผลลัพธ์อย่างดีที่สุดให้กับผู้ป่วย มีทีมแพทย์เฉพาะทางในทุกอนุสาขาของโรคกระดูกและข้อ มีการวางแผนร่วมกันของแพทย์กระดูกและข้อ มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทั้งนำเทคโนลีและนวัตกรรมมาช่วยเสริมกับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ที่เป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ทำให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งเราจะนำความโดดเด่นเหล่านี้มาสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในทีมแพทย์ รวมถึงบริการของโรงพยาบาลต่อกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบน โดยในปีแรกตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 100 ล้านบาท และสามารถผ่านจุดคุ้มทุนได้ในเวลาสองปีหลังการเปิดให้บริการ” 

 นายธนพล กล่าวต่อว่า การรักษาโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ของโรงพยาบาลข้อดีมีสุข เป็นแบบองค์รวม มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูก ข้อ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องทำงานเป็นทีมในการรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ร่วมกันออกแบบการรักษาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยแต่ละคน โดยจะมีโปรแกรมตั้งแต่การวินิจฉัย การผ่าตัด กายภาพบำบัด การดูแลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าคนไข้จะกลับมาใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตตามที่ต้องการ นอกจากทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการรักษา รวมถึงการใส่ใจในรายละเอียดเรื่องพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ให้เหมาะสม ตั้งแต่ห้องตรวจคนไข้ ห้องพักผู้ป่วย หรือแม้แต่เก้าอี้นั่งก็ถูกดีไซน์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของร่างกายผู้ใช้งานให้มากที่สุด

“หัวใจของการบริการคือ เราต้องสร้างความเป็นไปได้ให้กับทุกการเคลื่อนไหว หนึ่งในคำถามตั้งแต่ต้นคือ นอกจากการรักษาหาย สิ่งที่อยู่ในใจคนไข้คืออยากทำอะไร เราเชื่อว่าทุกคนมีความต้องการอื่นซ่อนอยู่นอกจากการรักษา ต้องมีสิ่งที่อยากไปต่ออีก เราจึงใส่ใจค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ Mission ของเรามีสองอย่าง หนึ่งจะสร้างผลการรักษาที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร และสองจะสร้างประสบการณ์ในการให้บริการที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร ด้วยความที่โรงพยาบาลไม่ใหญ่มากการทำงานจึงคล่องตัว และในอนาคตไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยจึงจะมาโรงพยาบาล เพราะเราสร้างโรงพยาบาลนี้เพื่อให้เป็นคำตอบสำหรับเรื่องราว หรือทุกความสงสัยที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น เส้นประสาท ด้วยทีมหมอที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เป็นโรงพยาบาลที่คนไทยนึกถึงเมื่อมีปัญหากระดูกและข้อ รวมทั้งเป็นต้นแบบของการให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ต้องแพง ไม่ต้องใหญ่ แต่ตอบโจทย์ให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด” นายธนพล  กล่าว

#โรงพยาลาลข้อดีมีสุข #Kdmshospital #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share