สกมช. จับมือ เทรนด์ไมโคร เร่งปั้นบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

กองบรรณาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือกับ บริษัท เทรนด์ไมโคร(ประเทศไทย) จำกัด ใน โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์ มุ่งเน้นผลักดันให้องค์กร หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีความรู้และเข้าใจ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกภาคส่วนของประเทศ ผ่านระบบออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency (NCSA) ประกาศความร่วมมือในการได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก ในการสนับสนุนทางวิชาการ ตาม โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์หนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญในโครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างทักษะ ขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร จำนวน  2,250 คน ภายในปี 2565

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า สกมช. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สกมช.มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ ภายใต้โครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับผู้ฝึกสอนและผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสามารถรับมือและเข้าใจกับสถานการณ์เมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเอาตัวรอดจากการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี

“สิ่งที่ สกมช. มองหาก็คือพันธมิตรที่จะเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ความรู้ด้านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสากล รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นฐานความรู้ที่ สกมช. สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของนโยบายการสร้างบุคลากรและกำหนดทิศทางในเรื่องการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป” พลเอก ดร.ปรัชญา กล่าว

นางปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เทรนด์ไมโครในฐานะบริษัทผู้นำด้านระบบป้องกันภัยไซเบอร์ระดับโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและบุคลกรที่พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ความรู้ในระดับพื้นฐานที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตต่อไป เพราะวันนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัลหนึ่งในกุญแจที่จะพาเศรษฐกิจไทยไปถึงจุดนั้นได้เราต้องมีความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสามารถเข้าใจและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดการโจมตีได้

สำหรับเนื้อหา สามารถแบ่งออกได้ 3 หลักสูตร ต่อไปนี้

1. หลักสูตร Build a Strong Security Awareness Program (สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 3 ชั่วโมง และ สำหรับสร้างผู้ฝึกสอน 2 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

2. หลักสูตร Next Gen Information Security Leaders (1ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทของผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน

3. หลักสูตร Cyber Security Capability Skill Building 5 วัน เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความเข้าใจผลกระทบของภัยคุกคามไซเบอร์ในองค์กร

กำหนดการในแต่ละหลักสูตร สกมช. และ เทรนด์ไมโครได้ทำการกำหนดช่วงเวลาการอบรมไว้ในทุกเดือน      โดยที่จะเริ่มหลักสูตรเบื้องต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถติดรายละเอียดได้ทาง Facebook NCSA Thailand และ Thailand National Cyber Academy

 พลเอก ดร. ปรัชญา กล่าวเสริมว่า “การมีเทรนด์ไมโครเข้ามาเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนทางวิชาการ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคคลากรทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างความรู้ในระดับมาตรฐานสากลรวมถึงได้รับทราบถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจในความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถเตรียมตั้งรับและแก้ไขสถานการณ์อย่างถูกวิธี”

นางปิยธิดา กล่าวว่า เทรนด์ไมโคร ไม่ใช่เพียงเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย แต่ในมุมมองของเรานั้นคือหนึ่งในธุรกิจที่มีคนไทยทำงานอยู่ การนำเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการตอบแทน สังคมคืนสู่สังคม และถือเป็นการสร้างรากฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะเมื่อสังคมมีความรู้พื้นฐานที่ดีย่อมจะสามารถต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในอนาคต

#เทรนด์ไมโคร #สกมช #สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ #พัฒนาบุคลากรไซเบอร์ #NationalCyberSecurityAgency #NCSA #ThailandNationalCyberAcademy #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share