บีโอไอ จับมือผู้ประกอบการ พัฒนาบุคลากร รองรับการแข่งขันระยะยาว

กองบรรณาธิการ

บีโอไอ มุ่งยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม หวังยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศระยะยาว เชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาออนไลน์ “พลังขับเคลื่อน SMART Human Resource Development” เผยเคล็ดลับความสำเร็จในการยกระดับบุคลากร

เศกสรรค์ เรืองโวหาร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าว ว่า การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน ไม่ใช่การลงทุนที่ใช้แรงงานราคาถูกเหมือนในอดีต

ในช่วงที่ผ่านมาบีโอไอได้ออกมาตรการต่างๆ หลายมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความพร้อมด้านกำลังคน เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน โดยนอกจากจะให้ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอบรมพนักงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดตั้งสถานฝึกฝนวิชาชีพ/สถาบันการศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (STEM) ระดับสูง โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1) มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร ให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรไปรวมคำนวณในวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กำหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

2) มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน

ผู้ประกอบการ (บริษัทแม่) ที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม หากลงทุนจัดตั้งสถานศึกษา หรือสถานฝึกฝนอาชีพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาด้าน STEM ระดับสูง และได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปีในวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนที่ใช้ในการตั้งสถาบันการศึกษาส่วนสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้น จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 2564

“บีโอไอให้ความสำคัญและให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โครงการที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว” เศกสรรค์กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share