กอช. จับมือ NT เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออม สอดรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580

กองบรรณาธิการ

กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานในองค์กร สร้างการเข้าถึงการออมในการทำธุรกรรมการเงินให้กับสมาชิก ดีอีเอสชี้ความสำเร็จของโครงการจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส กล่าวว่า การสนับสนุนระบบการให้บริการ การจัดการ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) NT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลมาอย่างยาวนาน จะช่วยส่งเสริมให้ กอช. สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ในการให้บริการและการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ และการบริการสาธารณะให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและปลอดภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะ “Digital Literacy” ที่ทุกคนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งความสำเร็จของโครงการ นอกจากจะส่งผลดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากการใช้บริการแล้ว ยังจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่องการออมเงิน เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตของตนเอง และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ดูแลด้าน การออมเพื่อการชราภาพของประชาชนให้ทั่วถึง มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ชาวไร่ ชาวนา ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ

การออมกับ กอช. เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ สามารถรับบำนาญในยามเกษียณได้เช่นเดียวกัน โดยออมตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี เริ่มออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เมื่อเริ่มต้นวางแผนการออมเงินกับ กอช. ได้รับสิทธิประโยชน์จากการออมเพิ่มถึง 3 ต่อ

​ต่อที่ 1 รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

​• อายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 600 บาท

​• อายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 960 บาท

​• อายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 1,200 บาท

​​ต่อที่ 2 ผลตอบแทนของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

​ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีประจำปีตามจำนวนเงินออมสะสม

​กอช. ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม การดำเนินงานที่ผ่านมา กอช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้ประชาชนใช้แอป กอช. สมัคร และส่งเงินออมกับ กอช. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กอช. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล ด้วยการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) และระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่ง กอช. พร้อมสนับสนุนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานบริการข้อมูล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ NT เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานให้สนองตามแนวนโยบายของกระทรวงที่ต้องการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาช่วยพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน วันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานของ กอช. ให้ประสบผลสำเร็จ และพร้อมที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีมาส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาการให้บริการของ กอช. ให้เป็นไปตามภารกิจและเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ NT มีความภูมิใจ เพราะเราได้มีส่วนร่วมต่อการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย

#กอช #NT #กองทุนการออมแห่งชาติ #บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share