กสทช.จับมือ 9 โอเปอเรเตอร์ ตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์โทรคมนาคม

กองบรรณาธิการ

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สทค) นายสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้ง นายวีระ รัตนแสงเสถียร หัวหน้าคณะทำงานดำเนินการศูนย์รักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) แถลงถึงความร่วมมือในข้อตกลงระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม 9 รายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT)โดยทีทีซีเซิร์ท ได้รับทุนสนับสนุน 18 ล้านบาทเพื่อวิจัยและพัฒนารองรับไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในระยะเวลา 3 ปี จาก กสทช ตามพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ในการทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการให้บริการโทรคมนาคม ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการบริการผู้ใช้งาน และยังเป็นการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานในด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง กสทช สทค และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้ง 9 ราย เห็นพ้องกันว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการจัดตั้งทีทีซีเซิร์ทเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์และทำแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถผู้ใช้บริการมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนในแวดวงโทรคมนาคม และพร้อมที่จะพัฒนาและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการบริการด้านโทรคมนาคมอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 ต่อไป

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) กล่าวว่า “ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) จะเป็นการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้การให้บริการโทรคมนาคม มีความมั่นคงปลอดภัย มีความเจริญก้าวหน้า สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานในด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย TTC-CERT นี้จะรวมถึงการวิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเชื่อมต่อเข้ากับระบบป้อนข้อมูลจากฐานข้อมูลอัจฉริยะ การพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมให้มีความรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู้ใช้บริการโทรคมนาคม พร้อมทั้งการสร้างความตระหนักและการเผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะอีกด้วย”

นายวีระ รัตนแสงเสถียร หัวหน้าคณะทำงานดำเนินการศูนย์รักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) กล่าวว่า “ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำทั้ง 9 ราย เห็นพ้องกันว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างผู้ให้บริการ และสมาคมฯ ในการจัดตั้ง การวิจัยและพัฒนา และการร่วมกันบริหารจัดการศูนย์ TTC-CERT เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างทันท่วงที อันจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีแรก ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) จะมีการจัดทำ Data Sharing Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนไซเบอร์ และจะมีการแชร์ข้อมูลให้ระหว่างโอเปอเรเตอร์หากมีการถูกโจมมีทางไซเบอร์เกิดขึ้น รวมถึงมีการเก็บสถิติและการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการโจมตีในรูปแบบต่างๆในแพลตฟอร์มด้วย เพื่อรองรับกับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบใกล้เคียงกันในอนาคตด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share