กทปส. ทุ่ม 670 ล้านบาท หวังรัฐ เอกชน ร่วมขับเคลื่อนและ พัฒนาเทคโนฯ โทรคมนาคม

กองบรรณาธิการ

กทปส..  เดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยกำหนดกรอบสนับสนุนทุนประเภทที่  2 ประจำปี 2564 จำนวน 670 ล้านบาท ประกาศทุนไปแล้วจำนวน 1 รอบ วงเงิน 27 ล้านบาท และประกาศในรอบ 2 นี้ อีกจำนวน 207 ล้านบาท  และจะทยอยประกาศทุนให้ครบตามกรอบวงเงินที่กำหนด เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ 4 ด้านหลัก  คือ ด้าน USO ด้านการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารกับการวิจัย  ด้านการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พร้อมเชื่อมั่นโครงการดังกล่าวจะขับเคลื่อนการประเทศและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และปีนี้มุ่งหวังให้กลุ่ม SME กลุ่ม Startup ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารยื่นเข้ารับทุนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาผลักดันประเทศในอนาคต

นายชาญวุฒิ อำนวยสิน  ผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า กทปส. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง  รวมทั้งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา  การเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ

 ล่าสุดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207 ล้านบาท โดยทุนประเภทที่ 2 นี้เป็นทุนที่มุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งจะประกาศกำหนดขอบเขตของงานแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้ที่คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. ได้

นายชาญวุฒิ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ทาง กทปส. ได้เปิดให้มีการขอรับการสนับสนุนไว้จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

1. โครงการผลิตสารคดีเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในพหุสังคม

2. โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเท่าทันในบริบทสื่อยุคใหม่ (New Media)

3. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

4. โครงการผลิตรายการเพื่อสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

5. โครงการหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย

6. โครงการการผลิตรายการสำหรับคนพิการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างรู้เท่าทัน

7. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อในยุคสื่อหลอมรวม (Media literacy in convergence era) สำหรับเยาวชนไทยในปัจจุบัน

8. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

9. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

10.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

11.โครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ

และ โครงการที่ 12 โครงการเพิ่มศักยภาพการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง อยู่ระหว่างสำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โดยจะมีการประกาศเชิญชวนโดยเร็วต่อไป

นายชาญวุฒิ กล่าวต่อว่า โครงการฯ ที่ประกาศไปด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เน้นในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงกลุ่มคนพิการได้เข้าถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มีการรู้เท่าทันในสื่อ รู้เท่าทันโฆษณา ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการติดอาวุธให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองจากภัยในด้านดังกล่าว นอกจากนั้น โครงการในปีนี้ กทปส. อยากเห็นกลุ่ม SME กลุ่ม Startup ยื่นโครงการเข้ามารับทุน ซึ่งเรามองว่าการพัฒนาด้านไอเดียนวัตกรรม เทคโนโลยีในอนาคตเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงอยากให้กลุ่ม SME กลุ่ม Startup ที่มีแนวคิดดี ๆ สามารถยื่นโครงการเข้ามาได้ในปีนี้

สำหรับ 11 โครงการดังกล่าวนี้ทาง กทปส. ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการไว้เรียบร้อยแล้วและขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคการศึกษา  มหาวิทยาลัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนในครั้งนี้ได้  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/Projects.aspx

“กทปส. เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 2 วงเงิน 207 ล้านบาทจะเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาประเทศให้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่ครอบคลุม  ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ทั้งนี้ยังสอดรับกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายชาญวุฒิ กล่าว

#กทปส. #USO #ประกาศทุน #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share